Thursday, June 30, 2011

पुढचे चार दिवस

ह्या आधीचे ..........राजाराम सीताराम एक, राजाराम सीताराम दो। प्रवेश


पुढचे चार दिवस आम्हाला आमचे सीनियर्स दहा दहा मुलांचा गट करून रोज सकाळी नाष्टा झाल्यावर चेटवोड हॉलवर घेऊन जायचे. आमच्या कडून सविस्तर वेगवेगळे फॉ्र्मस भरून घ्यायचे. ज्यातले मला काहीच कळत नव्हते. कळत नव्हते म्हणण्या पेक्षा कळून घ्यायची इच्छा नव्हती. रॅगिंग होत नव्हते त्या मुळे एक प्रकारचे कुतूहल वाढले होते. रॅगिंग सुरू झाले असते तर एका अर्थाने त्या बाजूने मन मोकळे झाले असते. आता मनाचा एक कोपरा रॅगिंग बद्दलचा विचार सतत करण्यात गुंतला असल्या कारणाने मी कोठे सह्या करत आहे व कसले फॉर्मस् आहेत ह्या बद्दल जाणून घ्यायचा मला अत्यंत कंटाळा आला होता. ढोबळ मानाने ते फॉर्मस् असे होते... प्रशिक्षणात काही उणे पुरे झाले तर घरच्यांना निदान इन्शुरन्स मिळावा ह्या हेतूने आयुर्विमा,

... दुसरा प्रशिक्षण पूर्णं झाले तर पुढची २० वर्ष सैन्य सोडणार नाही अशी प्रतिज्ञा असलेला कागद होता,

... तिसरा कागद प्रशिक्षण अर्धवट सोडून निघून किंवा पळून गेलो तर झालेला खर्च देऊ असे आश्वासन देणारा होता,

... तदनंतरचा कागद प्रशिक्षणात काही कारणाने मृत्यू ओढवला तर कमावलेला पगार कोणाला द्यायचा ह्या संबंधीचे इच्छापत्र (हा फॉर्म भरताना क्षण भर अंगावर काटा आला),

... अजून एका पत्रकावर सही घेतली की ज्यात लिहिले होते अशा प्रकारचे काहीतरी लिहिले होते. पुढे जर आढळून आले की मी सुपूर्त केलेली पदवी व मार्क्स नंतर करण्यात येणाऱ्या तपासणीत बरोबर निघाली नाहीत तर मला प्रबोधिकेतून काढून टाकले जाईल व खोटे कागदपत्र दिली म्हणून कारवाई होईल,

... पोलीस चाचणीमध्ये चारित्र्या बद्दल जर काही आक्षेपहार्य आढळल्यास काढून टाकले जाईल व कारवाई होईल ती वेगळीच ह्याची नोंद अशा अनेक कागद पत्रांवर सह्या घेतल्या गेल्या.कोर्स संपल्यावर परत करायच्या बोलीवर आम्हाला प्रत्येकांना सायकली देण्यात आल्या. सायकलचा लागणारच कारण प्रबोधिका साधारण दीड हजार एकरांमध्ये पसरलेली आहे व एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जायला सायकल सारखे दुसरे वाहन नाही. सोपा, स्वस्त, टिकाऊ पण वेगवान असे गुण दुसऱ्या कोठल्याच वाहनात नाही. शिवाय सायकलचा उपयोग प्रभावी शिक्षेत कसा होऊ शकतो ते पुढे आम्हाला समजणार होते. मग आम्हाला शोपिंगसेंटर मधल्या ठराविक दुकानातून कोर्स मध्ये लागणारे तऱ्हे तऱ्हेचे गणवेश, बूट, पोषाख घेऊन दिले गेले. तद्नंतर, त्या चार दिवसातल्या एका सकाळी आम्हाला सीनियर्सनी सायकल वरून आयएमएची सफर करवली. कोठे काय आहे ते दाखवले. परेड ग्राउंड, पिटी ग्राउंड, विपन ट्रेनिंग स्टॅन्ड, स्विमिंग पुल, शॉपिंगसेटर, क्लासरुम्स, दवाखाना, हॉस्पिटल, मेस, स्टडियम, ऑडिटोरियम, जिमनॅशियम, घोड सवारी साठी वेगळी जागा, फायरिंग रेंजेस कोठे कोठे गेलो आम्ही कधी मध्येच चहाच्या बागा लागायच्या तर कधी जंगल लागायचे. त्या वेळेला आम्हाला खरी कल्पना आली आम्ही केवढ्या मोठ्या संस्थेत आलो आहोत ह्याची. आयएमए मध्ये प्रशिक्षण घ्यायला आलेला जंटलमन कॅडेटसचे गट केले जातात. साधारण ४० जंटलमन कॅडेट जिथे राहतात त्याला प्लॅटून म्हणतात. अशा चार प्लॅटूनची एक कंपनी बनते. चार कंपन्यांचे बटालियन होते. आयएमए मध्ये चार बटालियनस आहेत. प्रत्येक बटालियनचे पिटी ग्राउंड, ड्रिल स्क्वेअर, क्लास रूम्स वेगवेगळे. इमारती पूर्वीच्या भारदस्त व भव्य. अंतरं लांब लांब. प्रत्येक इमारत छान रंगलेली. स्वच्छता तर टोकाची. रुंद आखलेले रस्ते. नियमित पणे निट झाडलेले. मोठमोठाली ट्रेनिंग फील्ड्स. मोठमोठाली पिटी ग्राउंड्स व ड्रिल स्क्वेअर. मी मानेकशॉ बटालियनच्या मॅक्टीला कंपनीच्या फोर्टीनथ् प्लॅटून मध्ये होतो. रुम नं ७. मॅकटीला कंपनी टॉन्स नदी किनारी होती. तिनचारशे यार्डावर नदी किनारा लागायचा. जर हा कोर्स करत नसतो तर त्या अतिशय सुंदर निसर्ग दृश्याचा लाभ घेतला असता. बाकी सगळ्या बटालियनस व आमच्या क्लासेस कडे जायचे म्हणजे चढाव चढून जावे लागायचे. जवळ जवळ १०० मीटरचा चांगलाच चढाव लागायचा. सायकलवरून बळेच उतरावे लागायचे इतका चढाव. त्या उलट सायकल वरून त्या उतारावरून येताना भुर्रकन येता यायचे, मजा यायची.आता रॅगिंग बद्दलचे कुतूहल जाऊन ते अजून का सुरू होत नाही त्याचे कुतूहल अधिक वाटायला लागले होते. कोण करील कसे करील व आम्हाला काय काय करावे लागेल. रॅगिंग केव्हा एकदा सुरू होईल असे वाटत होते, ह्याला कारण असे की रॅगिंग बद्दलचे गुपित काय आहे ते समजून घ्यायचे होतेच व मनात एक अटकळ होती की रॅगिंग जेव्हा सुरू होईल तेव्हाच संपेल ना, त्या मुळे रॅगिंग संपण्यासाठी तरी ते सुरू होईलच पाहिजे होते. त्या वेळेला हे कोठे माहीत होते की आयएमेतले रॅगिंग कधी संपत नाही, कोर्स पूर्णं होई पर्यंत चालूच राहते. फक्त त्या रॅगिंगची नंतर सवय होते व म्हणून मग त्याचे काही वाटेनासे होते इतकेच.आम्ही नवे बकरे भारतातल्या वेगवेगळया ठिकाणाहून आलो होतो. अगदी म्हणतातना काश्मीर ते कन्याकुमारी व गुजरात ते मणीपूर, अगदी तसेच. माझी मराठी डेहराडून एक्सप्रेस मध्येच संपली होती होती, कारण कोणीच मराठी दिसत नव्हते त्यात. नेहमीच मराठी वातावरणात वाढलेला मी, जेव्हा दाखल झालो तेव्हा पासून माझी बंबय्या हिंदी व इंग्रजी मधून हळू हळू संभाषणाला सुरवात झाली व बाकीच्यांची ओळख होऊ लागली. सगळेच खरे म्हणजे हरवलेले व बावचळलेले पण दाखवण्यासाठी बेडकाच्या गोष्टी सारखे उगाचच छाती फुगवून चालणारे. आमचे चार दिवस हे सगळे प्रकार चालले होते. मेस मध्ये नाष्टा, दुपारचे व रात्रीचे जेवण व्हायचे.मेस मध्ये आमच्या साठी कोपऱ्यात वेगळे टेबल लावले असायचे. बाकीचे सीनियर्स दुसरी कडे जेवायचे. आयएमए मध्ये साधारण एक ते दीड वर्षाचा कोर्स असतो. काही मुले राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी म्हणजेच एनडीए, खडकवासला येथून येतात, काही इंजिनियरिंग करून येतात. एनडीए व इंजिनियरिंग करून येतात त्यांचा कोर्स एक वर्षाचा असतो व काही बिएस्सी, बिकॉम, बीए करून आलेल्यांचा कोर्स दीड वर्षांचा असतो. त्या मुळे सीनियरच्या दोन फळ्या असतात आपल्या डोक्यावर, पाहिली फळी ज्यांचे सहा महीने झाले त्यांची व दुसरी ज्यांचे एक वर्ष झाले त्यांची. सैन्यात सिनीयॉरीटी जोपासतात, जपतात व त्या प्रमाणे सैन्याच्या फळ्या पुढे चालवतात.चार दिवसाचे आमचे आयएमए दर्शन संपत आले. चवथ्या दिवशी संध्याकाळी आयएमेतली पुढची रूपरेषा समजावून सांगण्यासाठी सिनीयर्सने आमचे 'फॉल इन' घेतले. फॉल इन म्हणजे तीन पंक्ती करून आडव्या फळीत एकामागेएक असे उभे राहायचे. आम्ही सगळे मधल्या आवारात जमा झालो. आम्हाला आमचे सगळे गणवेश आणायला सांगितले होते. प्रत्येक गणवेश कसा घालायचा, कोणत्या वेळेला घालायचा हे आमच्या सीनियरने शिकवले व दाखवून दिले. आयएमएतले पोषाख तरी किती प्रकारचे. एक नूर आदमी दस नूर कपडा ह्या म्हणीचा अर्थ तेव्हा कळला.पिटी परेड साठी पांढरा बनियन – गंजीफ्रॉक, पांढरी अर्धी चड्डी व पांढरे कॅनव्हासचे बूट. आयएमएतल्या रोजच्या क्लासेस साठी ऑलिव्ह ग्रीन रंगाचा शर्ट हा 'ओजी' रंग, ऑलिव्ह ग्रीन रंगाला थोडक्यात ओजी असे म्हणतात तो रंग पुढे सैन्यात जिथे तिथे दिसतो. ओजीचा खरा अर्थ काही दिवसाने मला कळणार होता. त्या ओजी शर्टावर उजवीकडे खिशावर नावाची छोटी पाटी. काळ्या पाटीवर पांढऱ्या रंगाने नाव कोरलेले असायचे. शर्टाच्या कॉलरवर ब्रासच्या रोमन अंकात टर्मचे बिल्ले, पॅन्ट अशी चढवलेली की पट्ट्यावर जिथे शर्ट दिसायला लागतो त्या भागात शर्टाची फक्त तीन बटणे दिसली पाहिजेत, पॅन्टवर आयएमएचे बक्कल असलेला काळा जाड कातड्याचा पट्टा, डोक्यावर आयएमएच्या स्टील ग्रे रंगाची बॅरे. आयएमएत डोक्यावर घालतो त्या टोपीला बॅरे म्हणतात. त्यावर आयएमएचा ब्रासचा बिल्ला शोभून दिसतो. खांद्यावर आयएमएच्या ब्लड रेड आणि स्टील ग्रे रंगाच्या एपलेटस्, खाली ऑफिसर पॅटर्नचे काळे जोडे. ह्याच गणवेशात जर काळ्या ऑफिसर पॅटर्न शूज ऐवजी ड्रिल शूज चढवले व पॅन्ट व जोडे जेथे मिळतात तेथे काळी पट्टी ज्याला इंग्रजीत एंकलेट असे म्हणतात तसे बांधले म्हणजे ड्रिल रीग तयार झाला. एंकलेट मुळे उठावदार दिसतो पोषाख. आयएमेत ड्रेसला रीग म्हणतात. ड्रिल शूज चामड्याचे असतात व नडगी पर्यंत येतात. टाचेला १३ खिळ्यांनी घोड्याची नाल ठोकलेली असते. ते जोडे घालून चालताना लक्षवेधी खाड खाड आवाज करतात त्या ठोकलेल्या नाले मुळे. त्या जोड्याची लेस लांब असते. लेस बांधताना ती दुमडली गेली नाही पाहिजे म्हणजे छान दिसते. ड्रिलसाठी खांद्यावर रायफल. आऊट डोर ट्रेनिंग साठी कॅमोफ्लॅजचा शर्ट व पॅन्ट. शर्ट खोचून त्यावर कापडाचा जाड वेब बेल्ट. पाठीवर स्मॉल किंवा बिग पॅक, कमरेला पाण्याची बाटली व खांद्यावर रायफल. पायात डिएमएस शूज. ड्रिल शूज सारखेच फक्त टाच रबराच्या सोलची बनवलेली असली कि झाले डिएमएस बूट. डिएमएस बूट असले म्हणजे जंगलातून जायला बरे पडते. पॅन्ट व बूट जेथे मिळतात तेथे बॅन्डेज बांधल्या सारखी कापडी 'ओजी' रंगाची पट्टी बांधावी लागते एंकलेट सारखीच असते फक्त येथे त्याचा उपयोग जंगलातून चालताना किडे, साप, विंचू ह्या पासून वाचवण्यासाठी होतो. अशी पट्टी बांधण्याने किडे बुटांमध्ये घुसण्याची शक्यता दुरावते. वरती जॅप कॅप. गेम्स परेड साठी पांढरा टीशर्ट, पांढरी अर्धी चड्डी व कॅनव्हास शूज. जेवणासाठी मुफ्ती ड्रेस. मुफ्ती मध्ये पांढरा फुल शर्ट व स्टील ग्रे कलरची पॅन्ट असते. त्यावर आयओमएचा टाय व पायात ब्रोग शूज. हा झाला उन्हाळ्याचा मुफ्ती ड्रेस, हिवाळ्यात त्यावर कोट येतो. विपन ट्रेनिंग साठी अमेरिकनं खाकी रंगात डांगरी, डिएमएस शूज, स्मॉल पॅक पाठीवर, कमरेला पाण्याची बाटली, डोक्यावर जॅप कॅप व खांद्यावर रायफल असे ना ना प्रकारचे पोषाख.फॉल इन मध्ये उभे होतो तेव्हाच आमचा एक सीनियर - ज्युनियर अंडर ऑफिसर ज्याला जेयुओ म्हणतात तो जेयुओ भुल्लर कडाडला आणि म्हणाला की इतके दिवस तो आम्हाला बघत होता आम्ही कसे जेवतो, कसे सायकलवरून जात होतो, कसे चालत होतो, कसे बोलत होतो व त्याच खड्या आवाजात आम्हाला कळवण्यात आले....युअर इटिंग हॅबिटस्, युअर एटीकेटस्, युअर टर्न आऊट. नॉट एक्सेप्टेबल एटऑल. अट्टरली एट्रोशियस.

प्यूsssट्रीड. यु डोंट इव्हन नो हाऊ टु विश द टाइम ऑफ द डे टु युअर सीनियर्स.

एट धिस रेट यु विल गो बॅक होम, डबल द स्पीड यु हॅव कम.आम्ही एकदम शांत.फ्रॉम टुमॉरो यु आर जंटलमन कॅडेटस एंड यु विल बिहेव लाइक ए जिसी. जिसी म्हणजे जंटलमन कॅडेट. त्यावेळे पासून मी आकाश काशिनाथ शिरगावकर चा जिसी आकाश काशिनाथ शिरगावकर झालो किंवा मित्रांमध्ये नुसतेच आकाशी.आम्हाला दुसऱ्या दिवसा पासूनचे रुटीन समजावून सांगण्यात आले. आयएमएत 'समजावणे' नसते फक्त आदेश असतात व ते पाळायचे असतात. जेवताना काट्या चमच्याने कसे जेवायचे त्याचे प्रात्यक्षिक करून दाखवले. आयएमएत सायकली नेहमी दोन स्तंभात चालवायच्या, दोन सायकल स्वार पुढे एकमेकांच्या शेजारी व बाकीचे सहा त्यांच्या मागे. आठ सायकलींचा एक स्क्वाड होतो. जर एकटा जिसी असेल तर एकटे सायकल वरून नाही जायचे, मग सायकलचे हॅन्डल धरून पळत जायचे. सायकल नसेल तर जिसीने दोन स्तंभात आठ आठचा स्क्वाड करून जायचे. आयएमेत कधी चालायचे नाही फक्त डबल्स म्हणजे नेहमी जॉगिंग करतच जायचे. कोणताही अधिकारी दिसला की स्क्वाड मधल्या पुढच्याने जोरात स्क्वाड साssssवधान चा इशारा देताक्षणिक बाकीच्या सगळ्यांनी सायकलवर बसल्या बसल्या स्वतः ताठ होऊन सायकलचे हॅन्डल धरलेले कोपऱ्यात वाकलेले स्वतःचे हात सुद्धा सरळ करायचे, तो अधिकारी गेला की शेवटचा सायकल स्वार स्क्वाड विsssश्राम असे ओरडला की स्क्वाड मधल्या सगळ्या जिसीजने सायकली पूर्ववत चालवण्यास लागायचे.........रात्री बारा पर्यंत आम्ही सगळे उभे होतो व आमचे सीनियर्स आम्हाला वेगवेगळे नियम सांगत होते. बारा वाजता आम्हाला सोडले. नाऊ गो टू बेड एंड वि वॉन्ट लाइट्स ऑफ बाय ट्वेल्ह थर्टी. गेट रेडी फॉर प्री मस्टर एट फोरथर्टी टुमॉरो मॉर्निंग.मी माझ्या रुम नं ७ मध्ये पोहोचलो, पटकन कशीबशी दुसऱ्या दिवशीची तयारी केली व गादीवर आडवा झालो. रहदारी नाही, आवाज नाही सगळी कडे सामसूम. त्या निरव शांततेचा भंग जवळच वाहणाऱ्या टॉन्स नदीच्या पाण्याच्या खळखळाटांनी होत होता. माझ्या खोलीच्या खिडकीतून लांबवर मसुरीचा पहाड दिसत होता. त्यात लुकलुकणारे दिवे बराच वेळ गादीवर पडल्या पडल्या पाहत राहिलो. दुसरा दिवस उजाडूच नाही अशी आर्त प्रार्थना देवाजवळ करता करता कधी झोप लागली कळलेच नाही.

(क्रमशः)

Saturday, June 18, 2011

राजाराम सीताराम एक राजाराम सीताराम दो- प्रवेश
इंडियन मिलिटरी एकॅडमी – भारतीय सैन्य प्रबोधिनी. डेहराडून स्थित भारताची प्रमुख सैनिकी शिक्षण देणारी व थलसैन्यातले आधीकारी देणारी संस्था. त्या संस्थे बद्दल व तेथल्या अनुभवांवर बांधलेली एक कथा.प्रवेशगाडी डेहराडून स्टेशनावर थांबली. मी एसी फर्स्ट क्लास मधून पाय उतार झालो. मला घ्यायला सैन्यातला एक सुभेदार आला होता. मला बघितल्या बरोबर सावधान होऊन कडक सॅल्यूट ठोकून त्याने राम राम साब असे मला संबोधले. राम राम, रामचरणसाब, कैसे हो। त्याच्या गणवेशावर लावलेल्या नावाची पाटी वाचत मी म्हणालो. ठिक हैं साब। असे म्हणत सुभेदार रामचरणसाब माझ्या बरोबर स्टेशनाबाहेर पडला. माझे सामान तोपर्यंत मला घ्यायला आलेल्या गाडीत ठेवले गेले होते. मी काळ्या अंब्यासॅडर मध्ये बसून, गाडीच्या सिटवर माझ्यासाठी ठेवलेली फाइल चाळायला घेतली. त्या फाइलच अनुसार पुढचे काही दिवस इंडियन मिलिटरी एकॅडमी म्हणजे आयएमए मधल्या ऑफिसर मेस मधली शिवालीक नावाची रूम माझ्यासाठी राखीव ठेवली होती. फाइल मध्ये माझा तेथला कार्यक्रम दिला होता तो न्याहाळत असतानाच माझ्या गाडीने आयएमएच्या मुख्य द्वारातून आत प्रवेश घेतला. प्रवेश घेतल्या घेतल्या समोर भव्य चेटवोड बिल्डिंगचे विहंगम दृश्य बघायला मिळाले. लाल छोट्या छोट्या विटांनी बांधलेली ती पूर्विची भली मोठी इमारत, गेरुच्या लाल रंगांच्या भिंती, मध्ये मध्ये गोल पांढ-या खांबांचा उठावदार आधार, मोठ्या मोठ्या शिसवीच्या लाकडी खिडक्या, मजल्याची उंची आजच्या दोन मजल्यांएवढी भरेल अशी व छत म्हणून नवीनंच शाकारणी केलेली काळपट रंगाची डौलदार कौलांनी सजलेली ती इंग्रजकाळीन सरंजामी ब्रिटिश थाटाची इमारत १९३० साली रसेल साहेबांच्या देखरेखीखाली बांधली गेली होती. ही इमारत भारतीय सैन्य प्रबोधीकेचे गर्भगृह आहे. ह्या इमारतीचे नाव फील्ड मार्शल सर फिलिप चेटवोड ह्या आयएमएच्या संस्थापकांचे स्मरण राहावे म्हणून ठेवले गेले आहे. चेटवोड साहेबांनी त्या वेळची इंडियन मिलिटरी एकॅडमी वाढवली. १९३० साला पासून ह्या इमारतीच्या मध्यभागी असलेल्या उंच मनो-यावरचे मोठे घड्याळ पासिंग आऊट परेड बघत आले आहे. ह्याच चेटवोड हॉलच्या पुढच्या भल्या थोरल्या ड्रिलस्क्वेअरवरून फील्डमार्शल मानेकशॉ ह्यांचा पाहिला कोर्स पास आऊट झाला होता. ह्या हॉलच्या मुख्य द्वारावर फील्ड मार्शल सर फिलीप चेटवोड ह्यांचे वाक्य कोरले आहे जे प्रत्येक पासआऊट होणा-या जंटलमन कॅडेटच्या छातीवर कोरले जावे अशी आशा आयएमएचा प्रत्येक कमांडंट करत असतो. ते हे आयएमएचे व भारतीय सेनेचे ब्रीद वाक्य“The safety, honour and welfare of our Nation comes first, always and every time.The honour, welfare and comfort of the family you belong to come next.Your own ease, comfort and safety come last, always and every time.”माझी गाडी ऑफिसर्स मेस मधल्या माझ्या शिवालीक ह्या खोली जवळ पोहोचली तसे लागलीच कोणीतरी दार उघडायला पुढे झाले. सामान रूम मध्ये ठेवले गेले. माझा येथला पहिलाच दिवस असल्या कारणाने मी गणवेश चढवला व चेटवोड हॉल मधल्या एडज्युटंटच्या आलिशान ऑफिसमध्ये दाखल झालो. एडज्युटंटने चहा बोलावला व माझ्या प्रवासा बद्दल चौकशी केली.....मी त्या दिवशीचे काम आटोपून माझ्या रूमवर संध्याकाळी दाखल झालो. १३१ व्या कोर्सच्या पासिंग आऊट परेड जिला थोडक्यात पिओपी असे संबोधले जाते त्या पिओपी साठी मी आलो होतो. २० वर्षांपूर्वी मी ८४ व्या कोर्समधून पास आऊट झालो होतो. वीस वर्षांपूर्वीची आयएमए व माझे जंटलमन कॅडेट म्हणून तेथील वास्तव्य क्षणार्धात माझ्या मनःपटलावर उमटले. असे वाटत होते की मी अजून जंटलमन कॅडेटच आहे व माझीच पिओपी आहे.गाडी डेहराडून स्टेशनावर थांबली. मी जेव्हा प्रवास सुरू केला होता नेमके तेव्हाच माझ्या कडे आरक्षण नव्हते. त्या वर्षी आमच्या कॉलेजचा निकाल नेमका उशीरा लागला होता त्यांतच आयएमए मध्ये निवड झाल्यामुळे मला तडका फडकी रुजू व्हायचे पत्र आले होते. त्यावेळी तत्काळ बुकींग सेवा किंवा इंटरनेट बुकींग असल्या काहीच सुविधा नव्हत्या. डोंबिवलीला रेल्वेची आरक्षण सुविधा नव्हती. कल्याण स्थानकावर जावे लागायचे. मला दादर स्थानका पर्यंत सोडण्यासाठी वडील आले होते. डेहराडून एक्प्रेसच्या जनरल बोगी मध्ये हमालाला पैसे देऊन सगळ्यात वरचा बर्थ पटकावला होता. त्याच बर्थ वर माझी ट्रंक व एक सुटकेस चढवली गेली. वडलांना सांगितल्या नुसार मी पुढचे ३६ तास त्या बर्थवरून हालणार नव्हतो, नाहीतर त्या जनरल बोगीत कोणीतरी माझ्या जागेवर बसले असते.३६ तासांनी रात्री ८ वाजता डेहराडून आले व मी पायउतार झालो. हमाल शोधला व ट्रंक व बॅग घेऊन स्थानका बाहेर पडलो. आयएमएच्या प्रवेश सूचनांप्रमाणे आम्हाला घ्यायला गाडी येणार होती, त्यामुळे तिला शोधण्याचा पुढचा कार्यक्रम हाती घेतला. बाहेर चांगलाच अंधार पडला होता. नवीन स्थानक व रात्र. स्थानका बाहेर इकडे तिकडे बघितले व हरवलेले चेहरे घेऊन विशीतली काही मुले एके ठिकाणी उभी होती तेथे जाऊन धडकलो. सेनेची हिरव्यारंगाची एक बस उभी होती व एक सेनेतला एक गणवेशधारी, स्वतःच्या डायरीमध्ये आलेल्या मुलांची नावे लिहीत होता. माझे नाव डायरीमध्ये दाखल होतच होते तेवढ्यात एक रुबाबदार सरदारजी आला. गणवेशात नव्हता पण बोलण्या वागण्यावरून कोणी सैन्य आधीकारी असावा असे वाटले. पुढे येऊन आम्हाला म्हणतो –गाइज,

वेलकम टू द ग्राईंड.

यु ऑल, गेट पॅक्ड इन दॅट बस क्युकली एंड लेटस गो.आयएमए जॉईन होण्या आधी ब-याच जणांकडून तिथल्या रॅगिंग बद्दल ऐकले होते. त्यामुळे मनात त्याची सुप्त भीती बाळगून होतो. रॅगिंग होतेच हे माहीत असल्या कारणाने ते कधी सुरू होणार ह्या बद्दलची अटकळ लावत बस मध्ये बसलो. रॅगिंग गेल्या गेल्या सुरू होणार की कसे असे हजार प्रश्न. बस मध्ये कोणीच एक दुस-याशी बोलत नव्हते. सगळेच बहुतेक घरच्या विचारात असावेत. मी तरी होतो. त्या वेळेला अजून

एस टी डी दूरध्वनी सुरू झाले नव्हते. मोबाईल्स हे नाव सुद्धा अस्तित्वात नव्हते. घरच्यांना माझे पत्र पोहचल्यावरच कळणार होते माझे सुखरूप पोहोचणे. मी प्रवेश सूचनांचे पुस्तक नजरे समोर न्याहाळत उगाचच बसलो होतो. बाहेरचे बघण्यात काही स्वारस्य नव्हते. आमच्या बसने आयएमएच्या मुख्य द्वारातून आत प्रवेश घेतला. रात्र झाली होती व आयएमए बद्दल काहीच माहिती नसल्याने त्या अंधारात आम्हाला कोठे नेत होते ते काही समजत नव्हते. बस थांबली तसे मी जड मनाने खाली उतरलो. सामान उतरवले. आम्ही अंगणात उभे होतो. अंगण चौरस आकाराचे होते. त्याच्या चहू बाजूने, बैठ्या कौलारू चाळे सारख्या छोट्या छोट्या खोल्या होत्या. वरून बघितले तर कोणाला मध्ये चौकोनी अंगण व भोवताली चारी बाजूने असलेली बैठी चाळ दिसेल. चौरसाची एकेक बाजू, दहा दहा स्वतंत्र खोल्यांची होती. चौरसाच्या प्रत्येक कोप-या मध्ये सार्वजनिक स्नानगृह. आमच्या सिनियर्सने आमचे स्वागत केले. प्रवास कसा झाला विचारले. प्रत्येकाला त्याची त्याची खोली दाखवली. आमच्या साठी अंगणा मध्ये गरम चहाचे स्टीलचे पिप ठेवले गेले होते व बिस्किटे होती. आम्ही चहा प्यायलो व तेथेच थोड्या वेळाने एका टेबलावर जेवण मांडून ठेवले होते ते उभ्या उभ्या पटकन जेवलो व आपआपले सामान घेऊन प्रत्येकाच्या नेमून दिलेल्या खोल्यांत जाऊन आडवे पडलो. घरच्या आठवणीने घशात हुंदक्याची गाठ निर्माण झाली होती. रामाचे नाव घेत घट्ट डोळे मिटून पडून राहिलो. झोप कधी लागली कळलेच नाही. सकाळ झाल्यावर जेव्हा उमगले की आपण कोठे आहोत तेव्हा तर दुःख अनावर झाले, घरची मंडळी आता पुढचे वर्ष भर दिसणार नाहीत म्हणून. वर्षभर सुट्टी नाही असे आमच्या जॉयनिंग इन्स्ट्रक्शन्स मध्येच लिहिले होते.(क्रमशः)